Opłaty

h-line07

Uwaga Rodzice
Zmiany w sposobie
wnoszenia opłat za przedszkole
od 01 stycznia 2017r.


W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 81 Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku z dnia 15.11.2016r. informuję, że od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać

tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej
tzn. przelewem na rachunki przedszkola:


za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
nr 05 1240 2890 1111 0010 3577 6643


za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
nr 47 1240 2890 1111 0010 3577 6760Barbara Beata Palewska
Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”


h-line07

Zmiany w opłatach za przedszkole dla dziecka 6-letniego
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że dzieci sześcioletnie uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęte zostały subwencją oświatową.
W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowejh-line07

UWAGA RODZICE


Nieobecność dzieci prosimy zgłaszać:
  • osobiście
  • pod nr tel. 85 732 47 44
  • na adres e-mail: brzoskwiniowyraj@gmail.com
z krótką wiadomością zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę lub nr grupy, do której uczęszcza dziecko oraz dzień nieobecności

h-line07

SZANOWNI RODZICE


Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas poświęcony na realizację podstawy programowej i trwa w naszym przedszkolu od godziny 8:00 do godziny 13:00. Pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

W roku szkolnym 2016/2017 dzienna stawka za żywienie wynosi 5,50 zł.
h-line07

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA KOPII DECYZJI O PRZYZNANIU ZASIŁKU DO INTENDENTA PRZEDSZKOLA DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO.
http://duzarodzina.bialystok.pl/

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.


h-line07


Przedszkolowo.pl logo